โลโก้เว็บไซต์ ตบธรหัส60ฟูจิคูระประเทศไทย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตบธรหัส60ฟูจิคูระประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน  อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ และ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา