โลโก้เว็บไซต์ STEMสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

STEMสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 ตุลาคม 2561 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง STEM & Creative Learning อาคาร C3 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมด้วยที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา