โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคน่านเยี่ยมชมวิลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคนิคน่านเยี่ยมชมวิลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 ตุลาคม 2561 โดย นิพนธ์ผู้บริหารคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคน่านให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด อาจารย์สมภพ  พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมคณาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา