โลโก้เว็บไซต์ บริการชุมชนวัดพระบาทตีนนก และโรงเรียนชลประทานผาแตก61 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บริการชุมชนวัดพระบาทตีนนก และโรงเรียนชลประทานผาแตก61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก และโรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระบาทตีนนก และ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน และอาจารย์ณัฐวุฒิ ปันทะนา กลุ่มงานหอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา