โลโก้เว็บไซต์ (TCDC Chiangmai) 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

(TCDC Chiangmai) 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 ตุลาคม 2561 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai)
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.30 น. ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พร้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา