โลโก้เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน 17-19Oct2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน 17-19Oct2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้นอกห้องเรียนการทดสอบมาตรฐานฝืมือแห่งชาติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน
ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา