โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 โดย นิพนธ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เข้าหารือความร่วมมืองานบริการวิชาการ ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด อาจารย์มาลัยพร  วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์แต่ละกลุ่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา