โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด2/61 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด2/61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 3 มทร.ล้านนา (ห้วยแก้ว)
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 3 มทร.ล้านนา (ห้วยแก้ว) รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม เพื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา