โลโก้เว็บไซต์  ทีม Enjoy คว้าที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ทีม Enjoy คว้าที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย นิพนธ์ทีม Enjoy คว้าที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ทีม Enjoy น.ส.ประกายดาว  ไชยวรรณ์, น.ส.สกุลลักษณ์  พรหมจารีย์ และน.ส.รัตนพร  กาวีละ นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารองชนะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา