โลโก้เว็บไซต์ ลอยกระทง 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ลอยกระทง 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งในโครงการ สืบฮีตประเพณีล้ำค้า ล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สานศิลป์งานยี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ ลานเอนกประสงค์ อาคาร C2 และบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าอาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เวลา 8.30 - 21.00 น. คณาจารย์ เจ้าห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา