โลโก้เว็บไซต์ รองชนะเลิศ 1 โครงการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (สายอาชีวะ) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รองชนะเลิศ 1 โครงการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (สายอาชีวะ)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (สายอาชีวะ)
ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ Siam Square กรุงเทพฯ อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำ และ อาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ และเป็นที่ปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา