โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ ศึกษาดูงาน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ ศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาเยี่ยมชมและดูงานโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ จังหวัดแพร่
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม C3-305 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา