โลโก้เว็บไซต์ stemมหกรรมอาชีวศึกษาครั้งที่30 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

stemมหกรรมอาชีวศึกษาครั้งที่30

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ธันวาคม 2561 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร , ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ , อาจารย์นภสร  ปันแก้ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา