โลโก้เว็บไซต์ มทรล้านนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่เบทาโกร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทรล้านนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่เบทาโกร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2562 โดย นิพนธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จ.ลพบุรี
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา