โลโก้เว็บไซต์ วิพากษ์หลักสูตร 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิพากษ์หลักสูตร 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการวิพากษ์หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 (ปรับปรุงใหม่)
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการวิพากษ์หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 (ปรับปรุงใหม่) หล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา