โลโก้เว็บไซต์ วิพากษ์หลักสูตรเตรียมถาปัตย์ 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิพากษ์หลักสูตรเตรียมถาปัตย์ 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการวิพากษ์หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 (ปรับปรุงใหม่)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการวิพาก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา