โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา