โลโก้เว็บไซต์ ปรับพื้นฐาน ป.ตรีเมคคา 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ปรับพื้นฐาน ป.ตรีเมคคา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2562 โดย นิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2562 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา