โลโก้เว็บไซต์ งานหอพักจัดกิจกรรมฮับขวัญ 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

งานหอพักจัดกิจกรรมฮับขวัญ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย นิพนธ์งานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม “ฮับขวัญ น้องหล้า ต้นกล้า วทส” เตรียมความพร้อมสู่รั้วโรงเรียนเตรียมฯ
วันที่ 17 มิถุนายน 2562          งานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรม “ฮับขวัญน้องหล้า ต้นกล้า วทส.” เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา