โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสำรวจและปรับบุคลิกภาพนักศึกษา รร.เตรียม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กิจกรรมสำรวจและปรับบุคลิกภาพนักศึกษา รร.เตรียม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 โดย นิพนธ์งานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวและปรับบุคลิกภาพนักศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาชั่วคราว มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน หัวหน้างานหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหอพัก ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าแถว สำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา