โลโก้เว็บไซต์ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

จัดพิธีแห่เทียนพรรษา2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานกิจการนักศึกษาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา