โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมการจัดการศึกษาแบบ CDIO | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมการจัดการศึกษาแบบ CDIO

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมการจัดการศึกษาแบบ CDIO แก่คณาจารย์ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการศึกษาด้วยกรอบแนวคิดแบบ CDIO และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในศตวรรษที่ 21”  ระห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา