โลโก้เว็บไซต์ เข้ารอบสุดท้ายkrukidcontest2019 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เข้ารอบสุดท้ายkrukidcontest2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ คว้าตั๋วเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในการประกวดแข่งขัน “KruKid Contest” 2019
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และ อาจารย์วทัญญู ชัยยะ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา