โลโก้เว็บไซต์ เตรียมวิศวกรรม2เรียนรู้ทดสอบฝีมือแรงงาน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เตรียมวิศวกรรม2เรียนรู้ทดสอบฝีมือแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 โดย นิพนธ์นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมชั้นปีที่ 2 เรียนรู้การทดสอบมาตรฐานฝีมือด้านช่างอุตสาหกรรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ลำพูน
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้การทดสอบมาตรฐานฝีมือด้านช่างอุตสาหกรรม ณ สำนั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา