โลโก้เว็บไซต์ เตรียมวิศวะ2โยธาบำเพ็ญประโยชน์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เตรียมวิศวะ2โยธาบำเพ็ญประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562 โดย นิพนธ์เด็กเตรียมวิศวะ ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562 ที่ โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์) และ โรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 ดำเนินกิจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา