โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารสำรวจอาคาร S1 วทส.ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารสำรวจอาคาร S1 วทส.ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562 โดย นิพนธ์คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลงสำรวจพื้นที่การใช้อาคารของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 และ อาคาร S1 S2 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา