โลโก้เว็บไซต์ พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2562 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวโสภา  เภสัชพิพัฒน์กุล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ คณาจารย์ บุคลาก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา