โลโก้เว็บไซต์ แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 18 ราย เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการและพัฒนาตนเอง
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนใน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา