โลโก้เว็บไซต์ Cisat กาลา2019 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

Cisat กาลา2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ธันวาคม 2562 โดย นิพนธ์กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Cisat กาลา : คืนวัฒนธรรม นานาชาติ 2019
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต / อ.กาญจนา ใบวุฒิ / อาจารย์พนม แก้วผาดี พร้อมด้วยคณาจารย์ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา