โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาบุคลากรวิทยาลัยรางวัลราชมงคลสรรเสริญ2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาบุคลากรวิทยาลัยรางวัลราชมงคลสรรเสริญ2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย นิพนธ์นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันคล้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา