โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับ ผอ.ศอญ.จอส.904 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ต้อนรับ ผอ.ศอญ.จอส.904

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา