โลโก้เว็บไซต์ พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม C3-305 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา