โลโก้เว็บไซต์ รองชนะเลิศอับดับ2โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รองชนะเลิศอับดับ2โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ภายใต้การควบคุมทีมของอาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ และอาจารย์พิกุลทอง ไชยมงคล ได้นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา