โลโก้เว็บไซต์ ผ่านเข้ารอบ Kidbright ต้าน COVID-19 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผ่านเข้ารอบ Kidbright ต้าน COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤษภาคม 2563 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ต้าน COVID-19
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา