โลโก้เว็บไซต์ อบรม Microsoft Teams | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อบรม Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ อบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ต้นแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ S1-202 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการ “อบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ต้นแบบด้วยโปรแกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา