โลโก้เว็บไซต์ การผลิตหน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

การผลิตหน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2563 โดย นิพนธ์การผลิตหน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield)
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ซึ่งมีการแพร่ ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา