โลโก้เว็บไซต์ ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย นิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2562
  ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ระดับปริญญาตรี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา