โลโก้เว็บไซต์ ตบธ2ดูงานบริหารจัดการในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตบธ2ดูงานบริหารจัดการในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย นิพนธ์เด็กเตรียมบริการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในด้านการบริหารจัดการในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ สวนองุ่นอิ่มสุข อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 2 จำนวน 14 ราย เดินทางไปศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง "หลักก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา