โลโก้เว็บไซต์ วศบเมคคาทรอนิกส์-ตรวจประกัน62 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วศบเมคคาทรอนิกส์-ตรวจประกัน62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 สิงหาคม 2563 โดย นิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2562
  ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา