โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัย-ประชุมการท่องเที่ยวโป่งแยง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัย-ประชุมการท่องเที่ยวโป่งแยง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 โดย นิพนธ์ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ได้แก่ ดร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา