โลโก้เว็บไซต์ พัฒนาศักยภาพระดับมอต้นนร.สันทรายวิทยาคม-เชิงดอย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พัฒนาศักยภาพระดับมอต้นนร.สันทรายวิทยาคม-เชิงดอย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ / โรงเรียนบ้านเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา