โลโก้เว็บไซต์ วันแม่แห่งชาติ 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วันแม่แห่งชาติ 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 สิงหาคม 2563 โดย นิพนธ์



วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ โถงอาคาร S1 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่มและกล่าวสดุดีเนื่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา