โลโก้เว็บไซต์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ  มทร.ล้านนา  เข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์ฯ ทั่วประเทศ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประธานสภาคณาจารย์ฯ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์ฯ ทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 โดย นิพนธ์ประธานสภาคณาจารย์ฯ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์ฯ ทั่วประเทศ
                  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  ประธานสภาคณาจารย์และข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา