โลโก้เว็บไซต์ 03-11-63 งาน  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

03-11-63 งาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา ร่วมออกบูธในงาน เด็กพิการเรียนไหนดี 64
           วันที่ 3  พย. 2563 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา นางจิตติมา ทองเล็ก รักษาราชการแท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา