โลโก้เว็บไซต์ ประชุม Betagro WiL TVET 7-8Nov2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประชุม Betagro WiL TVET 7-8Nov2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย นิพนธ์โครงการ Betagro WiL TVET จัดการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน Work-integrated : WiL
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ด้วยโครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน Work-integrated : WiL มหาวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา