โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลแข่งขันงานห้องสมุดภาพถ่าย2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศผลแข่งขันงานห้องสมุดภาพถ่าย2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ประกาศผลการแข่งขันภาพถ่ายห้องสมุดมุมสวยและยอดนักอ่านวิจารณ์วรรณกรรม
วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยฯ S1-306 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา งานห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา