โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประชุมติดตามการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา  รองศา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา