โลโก้เว็บไซต์ กรรมการSTEMโปลิเทคนิคลานนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กรรมการSTEMโปลิเทคนิคลานนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ธันวาคม 2563 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ การประกวดผลสะเต็มศึกษา (STEM Education)
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา