โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ เรียนรู้นอกห้องเรียน ที่บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ เรียนรู้นอกห้องเรียน ที่บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1579 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่  บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน 

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์พลกฤษณ์ ทุนคำ และ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สาขาเมคคาทรอนิกส์ เรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

โดยมีวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหัวหน้าฝ่ายบุคลากรและหัวหน้าส่วนงานบรรยายให้ความรู้และพาเยี่ยมชมภายในโรงงาน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการทำงานจากสถานประกอบการจริง เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้จากนอกห้องเรียน ของนักศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา