โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จ.ลพบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จ.ลพบุรี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ , รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา 

โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) , คณาจารย์, ครูในสถานประกอบการ และนักศึกษา เข้าร่วมฯ

สำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ได้มุ่งเน้นการปรับหลักสูตรให้นักศึกษาได้เรียนและฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง อาทิ การเรียนในสถานประกอบการอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมด, การมีครูประจำการและครูในสถานประกอบการ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด, การเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงพร้อมบูรณาการข้ามศาสตร์ เป็นต้น

โดยคาดหวังให้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นโครงการต้นแบบในการปฏิรูปการศึกษา ที่ใบปริญญาจะมีความสำคัญน้อยลง เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้ของคนนั้นเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ซึ่งสามารถเรียนออนไลน์และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้ไปปฏิบัติงานได้จริง พร้อมกับพัฒนาทักษะให้เปลี่ยนชีวิตตนเองและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำได้

ในส่วนของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้สามารถแข่งขันได้ โดยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นช่างปฏิบัติมืออาชีพที่มีแนวคิดเชิงวิศวกรรม ผู้เรียนได้เรียนจากสถานการณ์จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนเองและองค์กรในอนาคตข้างหน้า เพราะอาวุธที่สำคัญในโลกของการแข่งขันอย่างเสรี คือ คุณภาพ ที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ มีความรู้ในวิชาชีพ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง และบ่มเพาะทักษะอย่างเข้มข้นให้เป็นสมรรถนะ รวมถึงการใฝ่รู้และใฝ่คุณภาพตลอดจนไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มทร.ล้านนา กล่าวว่า โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Betagro WIL-TVET Academy) โดยความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา กับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการขยายงานได้อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน และงานวิจัยอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริง พร้อมมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการ Work-based Learning และ Problem-based Learning เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนาให้ผู้ที่จบหลักสูตรวิศวกรรมสามารถแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม พร้อมทั้งบริหารโรงงานและออกแบบด้านวิศวกรรมได้ ตลอดจนสามารถสื่อสาร ทำงานเป็นทีม และมีจรรยาบรรณในอาชีพวิศวกรรมด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : คุณอรพรรณ ฤทธิ์มั่น 
ขอบคุณภาพจาก : คุณทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
ที่มา : https://bit.ly/2uvDtB2

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา